• Optimaliseren van fysiotherapeutisch handelen bij LRP-patienten in Twente lees meer

Bijeenkomsten


RNT ledenbijeenkomst Donderdag 6 april

Naast de algemene en bestuurlijke zaken hadden we weer een bijzondere spreker:

  • Evert Jan Das:

    Evert Jan is fysiotherapeut en werkt in Veghel.
    Zijn grootste interessegebied is de behandeling van langdurige pijnklachten en de complexiteit daarvan.
    Hij is verbonden als therapeut aan het pijn netwerk en geeft cursussen over chronische pijn aan andere zorgverleners.


Het onderwerp van de lezing was: "Omgaan met complexiteit bij patiënten met lage rugpijn"

Inhoud:
Chronische pijn is complex. Specifieke kennis en expertise zijn nodig om met complexiteit om te kunnen gaan. Eén van de basisvoorwaarden is kennis over de neurobiologie van pijn en de plastische veranderingen die optreden bij en kenmerkend zijn voor chronische pijn, zoals bijvoorbeeld centrale sensitisatie.

Aangezien chronische pijn door diverse biopsychosociale factoren beïnvloed wordt, is een andere voorwaarde dat de therapeut bij het klinisch redeneren, de diagnostiek en behandeling een multifactoriële en multidimensionele werkwijze hanteert.

Voor het behalen van goede behandeluitkomsten zijn veranderingen nodig in verschillende dimensies vanuit het biopsychosociale model (zoals bijvoorbeeld gedrag, dagindeling, leefstijl, emoties en cognities). Welke invloeden een rol spelen zijn patiëntspecifiek, variëren in de tijd en zijn contextafhankelijk. De therapeut zal dit op eenvoudige wijze aan de patiënt moeten kunnen uitleggen (pijneducatie) om daarmee onder andere te motiveren dat een biopsychosociaal georiënteerde aanpak noodzakelijk is.


Complexiteitswetenschap

Kennis over fenomenen die niet begrepen worden, kan op systematische wijze vergaard worden. Een wetenschappelijke methodiek daarbij is het analytisch reductionisme, een manier om complexe fenomenen te reduceren tot kleinere onderdelen; vervolgens wordt ieder onderdeel apart geanalyseerd. Door het optellen van kennis over de onderdelen wordt het complexe geheel verklaard.