Patiënt informatie

U bevindt zich op de site van het RugNetwerk Twente, een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten(Twente en de Achterhoek) tezamen met medisch specialisten van het OCON (ZGT Almelo en Hengelo) en het MST (Enschede). Het RugNetwerk is opgezet om de kwaliteit van de zorg voor mensen met wervelkolom gerelateerde klachten te optimaliseren.

Door deze vorm van samenwerken is het mogelijk om de behandeling van a-specifieke en specifieke (lage) rugklachten en cervicale klachten zo efficiënt en zo effectief mogelijk te laten verlopen.

Een gezamenlijke entreecursus en continuering van inhoudelijke scholing leiden tot een betere samenwerking en zorgt voor een blijvende hoge kwaliteit van handelen van de therapeuten.

Als u wilt, kunt u in onze statuten en het huishoudelijk reglement (zie: RNT algemeen) lezen op welke wijze het RNT de kwaliteit van haar therapeuten realiseert.

De aangesloten therapeuten trachten de behandelingen waar mogelijk uit te voeren met behulp van de meest recente wetenschappelijke kennis (Evidence Based Practice).

Omdat rug- en nekpijn per patiënt nogal kan verschillen, blijft het de vraag of die wetenschappelijke kennis wel past bij uw specifieke klachtenbeeld. RNT therapeuten hanteren modellen met de bedoeling de best bij u passende aanpak te realiseren. In dat geval wordt gesproken van de zogenaamde “best practice”.

Rugklachten presenteren zich vaak in bepaalde patronen, bijvoorbeeld door de wijze waarop wordt bewogen, de soort en lokalisatie van pijn en wanneer deze klachten zich voordoen in de tijd.

Om die reden worden deze klachtenbeelden steeds vaker in subgroepen verdeeld, waarbij elke groep zijn eigen patronen van klachten en bewegen laat zien.

Door goed naar u te luisteren en gerichte vragen te stellen zal het, samen met de gegevens uit het lichamelijk onderzoek , mogelijk zijn om ook uw klachtenpatroon te herkennen en de daarbij meest efficiënte wijze van behandelen te kunnen aanbieden.

Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van behandelrichtlijnen, die zijn opgesteld door wetenschappelijke kennis, praktische modellen en gezamenlijke afspraken te combineren.

We gaan ervan uit dat daarmee de kans op een bevredigend eindresultaat van de behandeling wordt vergroot.

De behandeling
De behandeling is gericht op het in kaart brengen van uw persoonlijke klachten en het verbreden van uw kennis over rugklachten met als doel de zelfredzaamheid te verhogen. De behandeling wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie. Samen met u worden behandeldoelen opgesteld en uitgezet in de tijd.

Uitgangspunten voor de behandeling:
Uw actuele klachtenbeeld staat centraal. Het algemene doel is het zo efficiënt mogelijk behandelen van uw rugklachten om de mate van beperkingen die u ondervindt in het dagelijks leven zoveel mogelijk te verminderen en de duur van de klachten te verkorten.
Om deze doelen te bereiken is de behandeling gericht op:
– Het verbeteren van uw kennis over (het ontstaan van) rugklachten.

Daaronder valt tevens dat uw kennis over chronische pijn wordt verbeterd.

  • Het opheffen of verminderen van beperkte functies betreffende de beweeglijkheid, stabiliteit en spierfunctie die een beter functioneren van de rug belemmeren.
  • Het realiseren van een adequate wijze van omgaan met klachten tijdens dagelijkse activiteiten.
  • Het opstellen van een trainingsprogramma, passend bij de gegevens welke uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.
  • Het verbeteren van het dagelijks functioneren, zowel in de thuisomgeving als op het werk.
  • Tevens kan er aandacht worden besteedt aan het kunnen hervatten van sportactiviteiten.

Komen tot een vermindering van de mate van rugklachten vraagt een actieve inzet van uzelf.

Door contact op te nemen met een RNT therapeut weet u zeker een therapeut te krijgen met extra competenties op het gebied van het behandelen van patiënten met rug- en nekpijn.