Bijeenkomst april 2022

RNT ledenbijeenkomst 14 april 2022

Op 14 april vond de RNT-bijeenkomst plaats. De thema's waren(zie rechts):
Rolandd Reezigt heeft een zeer inspirerende presentatie gehouden over het KNAP-project en centrale pijnmechanismen.
Voorafgaand aan de bijeenkomst is gevraagd deel te nemen aan onderstaand onderzoek. Het verzoek is de online enquête voorafgaand aan de volgende bijeenkomst in te vullen omdat er tijdens de bijeenkomst dieper op in wordt gegaan.


Werkingsmechanismen van mobilisatie en HVT manipulatie

Onderzoeksvraag:
“Wat zijn de overtuigingen van fysiotherapeuten over het werkingsmechanisme achter manuele therapie bij spinale pijnklachten? “ 
Wat houdt deelname aan dit onderzoek in?
Wij vragen u om de online enquête in te vullen. Dit kan op uw computer, uw smartphone of tablet. Het invullen van de enquête duurt circa 10 minuten.  Ook kan het via een mondeling interview met 1 van de studenten, zie onderaan dit bericht.
Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Alle fysiotherapeuten werkzaam in Nederland die patiënten behandelen met spinale pijn, je hoeft geen manueel therapeut te zijn om mee te kunnen doen aan de studie.
Vragenlijst

Wilt u liever de vragen mondeling beantwoorden middels een interview of heeft u andere vragen? Stuur dan een mail naar het onderstaande mailadres:
jp.hendriks@student.han.nl

De voorbereidende opdracht
Dez bestaat, naast het invullen van de online enquête, uit het lezen van bijgaand artikel en het beantwoorden van vragen:

Vraag 1. Een doel van het onderzoek van Rabey et al. 2020 is het subgroeperen van mensen met persisterende lage rugpijn gebaseerd op normaal/abnormaal conditioned pain modulation en temporal summation. Vind je deze indeling een waardevolle toevoeging voor jou als RNT-therapeut? Motiveer je antwoord.
Vraag 2. Zou er een verschil in je aanpak zitten wanneer de CPM of TS zou afwijken van normaal? Zo ja, wat zou het verschil zijn?
Vraag 3. Op pagina 3 wordt aangegeven hoe de CPM en TS exact worden gemeten en welke cut-off scores worden gebruikt. Wat vind je van de cut-off score voor de CPM van 0.5/11 op de NRS? Wat vind je van de cut-off score van 2 voor de TS. Waarop is deze gebaseerd?
Vraag 4. Met QST wordt een gain of function, ofwel een verhoogde pijngevoeligheid in kaart gebracht. Veelvuldig wordt bij persisterende pijn de term centrale sensitisatie gebruikt als verklaringsmodel. Op basis van welke bevindingen, dan wel onderzoeksmethoden kom je momenteel tot deze conclusie bij deze pt-engroep?
Vraag 5. Hoe zou je de uitkomsten van een dynamisch, dan wel statisch quantitative sensory testing protocol kunnen gebruiken in de uitleg naar je patiënt?
Vraag 6. De grootste groep mensen met persisterende lage rugpijn bevindt zich in de groep impaired CPM/normal TS. Er is en wordt wat onderzoek gedaan naar of deze factoren nauw met elkaar verbonden zijn of dat deze onafhankelijke aspecten van pijnregulatie weergeven. Op basis van de indeling uit dit artikel, wat zou je antwoord op deze onderzoeksvraag zijn? Zou er ook een ander verklaringsmechanisme aan ten grondslag kunnen liggen aan de wel/niet samenhang?
Vraag 7. Onlangs is de nieuwe KNGF-richtlijn Lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom uitgekomen. Zou QST kunnen passen binnen de nieuwe richtlijn? Motiveer je antwoord en geef daarbij inzicht in de klinisch redeneren/handelen als RNT therapeut.
Vraag 8. Op pagina 9 is een conclusie van het onderzoek dat de subgroepering, zoals gehanteerd, de pijn intensiteit en de beperkingen na 12 maanden niet verklaren. Om deze reden kunnen de factoren niet prognostisch worden gebruikt, maar meer als modificatie van behandeleffecten. Hebben wij als fysiotherapeut hier iets aan? Zo ja, wat?