Modele de chemare in judecata

Pentru persoana fizică, nu se ridică probleme deosemorsure în CEEA CE priveşte capacitatea de folosinţă, întrucât, în raport de dispoziţiile art. 4 DIN Decretul Nr. 32/1954, capacitatea civilă este recunoscuta tuturor persoanelor. Potrivit art. 41 alin. (1) C. proc. civ., orice persoană Care are folosinţa Drepturilor civile poate să fie parte în judecată. Potrivit alin. (2) Al aceluiaşi articol, asociaţiile sau societăţile care nu au personalitate Juridică pot STA în judecată ca pârâte, Dacă au organe PROPRII de conducere. Anexez [7]: copii ALE cererii pentru Părţile DIN dosar, copie a cererii de chemare în judecată, a întâmpinării, înscrisuri şi copii ALE înscrisurilor pentru cel chemat în judecată, Certificate pentru conformitate, chitanţa [5] Motivele de fapt. în măsura în Care acţienne este mijlocul Legal prin care o persoană Céré instanţei judecătoreşti fie recunoaşterea dreptului său, fie realizarea acestui drept, ori despăgubiri pentru împiedicarea sa în exercitarea acelui drept, reclamantul trebuie să indice instanţei, după caz, care este dreptul încălcat, în ce constă încălcarea acestuia sau de ce pârâtul este cel ţinut la repararea pagubei.

8,3. Dacă înscrisurile sunt scrise în limbă străină sau cu litere vechi, se vor depune Traduceri sau copii cu litere latine, Certificate de parte, potrivit art. 112 PCT. 5 paragraful 4 C. proc. civ. 1,1. Termenul de introducere. Potrivit dispoziţiilor art. 57 alin. (2) C.

proc. civ., cererea făcută de pařát se depune o dată cu întâmpinarea. Când întâmpinarea nu este obligatorie cererea se depune cel mai târziu la prima ZI de înfăţişare. B. Acţiunile şi cererile neevaluabile în Bani se taxează potrivit art. 3 DIN Legea Nr. 146/1997, cuantumul acestor taxe fiind indicat, în lucrarea de faţă, pentru fiecare Cerere şi acţiune în parte, iar toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în Bani, neprevăzute la acest articol, se taxează se timbrează cu 73,000 lei (art. 13 DIN Legea Nr. 146/ 1997). 9,2. Timbrul Judiciar este reglementat prin no. 32/1995 privind timbrul Judiciar, Cu modificările şi completările ulterioare135, şi se aplică pentru toate situaţiile în Care se plăteşte taxons judiciară de timbru.

[3] persoana introdusă în cauză trebuie să poată pretinde aceleaşi drepturi ca şi reclamantul. De pildă, în cazul pluralităţii de creditori, Când debitorul are motiv să refuze Plata, aceasta poate sollicita introducerea în cauză şi a celorlalţi creditori pentru a obţine o singură hotărâre opozabilă tuturor creditorilor săi. PE [3] _, domiciliat în _, în calitate de pârât, pentru ca prin Hotărârea ce o veți pronunţa să dispuneţi: 9,1. Taxons judiciară de timbru este reglementată prin Legea Nr. 146/1997, Cu modificările şi completările ulterioare105, şi este prevăzută pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi pentru cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parquelui de PE lângă înalta curte de Casaţie şi Justiţie, Cu excepţiile prevăzute de lege.

Print Friendly, PDF & Email